فویل بسته بندی غذایی

جنس انواع فویل محصولات غذایی

 1.  آلومینیـوم لاکـدار و یا لمینـت شـده به صـورت رول
 2. فویل لاکدار و یا لمینت شده به صورت پانچ شده در کلیه سایـز هـای استانـدارد با طـرح عمومی و اختصاصی
 3.  امکان طراحی و پانچ در شکل و سایز مورد درخواست جهت بسته بندی های خاص مطابق با ظرف .

مزایای رقابتی صنایع بسته بندی لفاف کاسپین

 • رساندن حداقل مقدار سفارش به 100کلیوگرم با استفاده از ماشین چاپ کم عرض
 • هزینه اولیه (ساخت کلیشه ) پایین
 • امکان ساخت قالب دلخواه و پانچ برای ظروف اختصاصی مشتریان
 • امکان تولید انواع لاک و لامینه
 • ارائه فویل صنایع غذایی به صورت رول و پانچ  شده
36
36

مشتریان صنایع بسته بندی لفاف کاسپین

مزایای رقابتی صنایع بسته بندی لفاف کاسپین

 • رساندن حداقل مقدار سفارش به 100کلیوگرم با استفاده از ماشین چاپ کم عرض
 • هزینه اولیه (ساخت کلیشه ) پایین
 • امکان ساخت قالب دلخواه و پانچ برای ظروف اختصاصی مشتریان
 • امکان تولید انواع لاک و لامینه
 • ارائه فویل صنایع غذایی به صورت پانچ و رول شده